ก่อนเซ็นสัญญาผู้รับเหมา ต้องระวังอะไรบ้าง

ก่อนเซ็นสัญญาผู้รับเหมา ต้องระวังอะไรบ้าง ?

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาผู้รับเหมา หรือสัญญาจ้างเหมาก่อนสร้าง กันก่อนว่าคืออะไร…

      สัญญาผู้รับเหมา / สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง หรือ สัญญารับเหมาก่อนสร้าง ถือเป็นสัญญาจ้างทำของอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งหมายถึง สัญญาระหว่างบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โดยผู้รับจ้างตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น แต่สัญญารับเหมาก่อสร้างจะมีลักษณะสำคัญที่ทำให้แตกต่างจากสัญญาจ้างทำของทั่วไปคือ ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ลงทุนจัดหาสัมภาระสำคัญนอกจากเครื่องมือเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย เช่น วัสดุในการก่อสร้าง เป็นต้น

      แล้วก่อนที่เราจะตกลงทำสัญญาร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในการรับเหมาเรื่องบ้านนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด เรามาดูข้อควรระวังก่อนทำสัญญาก่อสร้าง ว่าจะต้องสังเกตจากสิ่งใดบ้าง

ข้อควรระวัง

 1. สัญญาจ้างมีความคลุมเครือ ไม่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ชัดเจน อาจจะทำให้เราเสียเปรียบได้เมื่อตกลงเซ็นสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว
 2. เปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินแต่ละงวดดูไม่สมเหตุสมผล ไม่ระบุราคาและไม่แจ้งปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงไม่มี BOQ ให้ตรวจสอบ
 3. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างกับระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน ไม่มีการระบุให้ชัดเจนเป็นงวดก่อนชำระเงิน
 4. ไม่มีระยะประกันงานหลังการก่อสร้างกรณีเกิดความเสียหายชำรุด
 5. ไม่มีเอกสารสิทธิในการยกเลิกสัญญากรณีผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุในสัญญา

สิ่งที่พึงมีในการทำสัญญา

 1. คำนึงถึงความชัดเจนของรายละเอียดในสัญญาเอกสารต้องมีความสอดคล้องทางจรรยาบรรณวิชาชีพ รายละเอียดจะต้องมีความซื่อตรง ชัดเจน และมีเงื่อนไขสมเหตุสมผล
 2. เปอร์เซ็นต์การชำระเงินค่าจ้างแต่ละงวดสมเหตุสมผล พร้อมมีรายละเอียดวันและเวลาการชำระเงินตรงกับข้อตกลงในสัญญา โดยอ้างอิงจากบัญชีแสดงราคาและปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือ BOQ 
 3. ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต้องมีความชัดเจน สมเหตุสมผล มีการระบุวันเวลาอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบความชัดเจนในการส่งงานได้ในแต่ละงวดงานก่อนการจ่ายค่างวด
 4. มีการประกันงานคุ้มค่า ทั้งระหว่างการก่อสร้างและหลังส่งมอบงาน ในกรณีเกิดความเสียหายหรือชำรุดเพื่อให้ทางบริษัทรับผิดชอบในส่วนของเนื้องานการทำงาน
 5. สามารถยกเลิกสัญญาได้หากในกรณีที่ผู้รับเหมาหรือบริษัทขัดความรับผิดชอบตามสัญญาที่ระบุไว้ได้ 

BQA คืออะไร และสำคัญอย่างไร?

      สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้อธิบายไว้ว่า BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคร่าว ๆ ว่า ใบแสดงรายการวัสดุ และค่าใช้จ่าย ซึ่งออกโดยผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดหมวดหมู่งานที่ต้องทำในโครงการก่อสร้างว่า จะใช้วัสดุอะไร ปริมาณเท่าไร ราคากี่บาท และค่าแรงในการจัดการวัสดุนั้น ๆ มีราคาเท่าไร นอกจากนี้ผู้รับเหมาบางรายอาจระบุถึงกำไรและค่าดำเนินการให้เห็นโดยคิดจากมูลค่าใน BOQ อีกกี่เปอร์เซ็นต์ 

แล้ว BOQ สำคัญแค่ไหน ทำไมเราต้องสนใจ และให้ความสำคัญ…

 1. ใช้ BOQ ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้สามารถยื่นใบเสนอราคา BOQ ให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ โดยธนาคารจะพิจารณาว่าวงเงินที่คุณขอกู้นั้นสอดคล้องกับ BOQ งานก่อสร้างที่ระบุไว้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้การขอกู้เงินสร้างบ้านราบรื่นยิ่งขึ้น
 2. ใช้ BOQ ในการเปรียบเทียบราคากลางได้ โดยทั่วไปบริษัทรับเหมามักจะใส่ราคาวัสดุคร่าว ๆ เพื่อคำนวณงบประมาณการก่อสร้างไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถใช้เอกสารนี้เป็นราคากลาง BOQ สำหรับเปรียบเทียบกับ BOQ ของผู้รับเหมาอื่น ๆ ที่เสนอมาได้ ซึ่งจะจึงทำให้เห็นภาพว่าผู้รับเหมารายใดให้ราคาที่เหมาะสมที่สุด
 3. ใช้ BOQ ในการตรวจงานและมาตรฐานวัสดุได้ 

      เปรียบเสมือนรายการตรวจเช็กสำเร็จรูปที่คุณไม่ต้องนั่งคิดเอาเองว่าจะต้องเช็กอะไร คุณสามารถใช้ตรวจวัสดุต่าง ๆ ได้ว่าถูกต้องตามรายการที่ระบุไว้หรือไม่ มีวัสดุหรืองานใดที่ขาดตกบกพร่องไปหรือไม่ สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาได้ทั้งในระหว่างก่อสร้างและในเวลาตรวจรับงานก่อนส่งมอบ